Kemikalier och miljöskydd

Vi alla påverkar miljön på många sätt, till exempel genom användning av kemikalier, utsläpp av avlopp, energiförbrukning, avfall med mera.

Genom vår verksamhet ska vi förhindra att den yttre miljön utsätts för föroreningar, kemikalier, buller och annat som stör det naturliga eller det allmänt accepterade tillståndet i marken, vattnet och luften. Inriktningen omfattar inte bara människans hälsa, utan även annat liv har rätt att leva utan att skadas eller besväras för mycket av människans aktiviteter.
 
Miljöskyddet omfattar allt från förebyggande insatser i samhällsplaneringen, regelbunden tillsyn av industrier och andra verksamheter som kan bidra till störningar i miljön, handläggning av anmälningar/ansökningar för enskilda avlopp och värmepumpar till bevakning av akuta utsläpp och sanering av förorenad mark. Läs mer om de olika områdena inom miljöskydd i menyn till vänster.

Lagstiftning

Den lagstiftning som reglerar vårt arbete inom miljöskydd är miljöbalken. Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och det innebär att nämnden arbetar för att miljölagstiftningens regler följs. Det är miljöavdelningen som på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden kontrollerar att miljöbalken följs. Vägledning i tillsynsarbetet ges av Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Länsstyrelsen. Utöver den nationella lagstiftningen gäller Europeiska Unionens (EU:s) förordningar direkt i Sverige.  

Lagens tillämpningsområde är mycket vidsträckt och omfattar både små och stora verksamheter, oavsett om dessa medför mycket stora miljörisker eller är av mindre farlig karaktär. Lagen berör även privatpersoners verksamhet. I miljöbalkens grundläggande bestämmelser finns de allmänna hänsynsreglerna, kapitel 2. Hänsynsreglerna är alla skyldiga att följa när man bedriver en verksamhet, eller vidtar en åtgärd som kan orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön. Hänsynsreglerna sätter upp principer för hur miljöskyddsarbetet ska bedrivas. Försiktighetsprincipen, principen om att förorenaren betalar, produktvalsprincipen och kunskapskravet är principer som ska genomsyra alla aktiviteter som kan påverka miljön. Det innebär att vi måste skaffa oss tillräcklig kunskap och av försiktighetsskäl inte göra något som vi tror kan skada miljön. 

Länkar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede