Cisterner för olja och diesel

Cistern

Många oljecisterner och rörledningar har rostangrepp eller andra skador som kan medföra risk för spill och läckage. Ett utsläpp av olja eller diesel kan få stora konsekvenser - det räcker till exempel med en liter dieselolja för att förstöra en miljon liter dricksvatten. Sanering av oljeföroreningar är också mycket kostsamt, och eventuellt försäkringsskydd gäller bara om man har hanterat sin cistern enligt reglerna.

Regler om cisterner för olja, diesel och spillolja finns i Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2021:10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter 2018:3. Naturvårdsverkets och MSB:s föreskrifter är nu samordnade så att de tekniska kraven på cisterner för brandfarliga vätskor överensstämmer. Reglerna berör såväl privatpersoner, till exempel villaägare med oljeeldning, som företag, till exempel verkstäder och jordbruk med gårdscisterner.

En sammanfattning av reglerna följer nedan.

För mer information och frågor är du välkommen att kontakta miljöavdelningen, telefon 0525-180 00.

Installation av ny cistern

Den som avser att installera en cistern är i de flesta fall skyldig att anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden i god tid (4 veckor) innan installationen av cisternen påbörjas. Blankett finns hos miljöavdelningen.

Informationsplikten gäller:

 • Installation av cistern med tillhörande rörledningar som läggs i mark eller ovan jord och som rymmer mer än 1 kubikmeter.
 • Hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde.
 • Cisterner inomhus där någon sida inte är inspekterbar (mindre än 0,1 meter över golv eller mindre än 0,2 meter från vägg) eller där ledningar är ingjutna i golvet. För sådana cisterner gäller att de i detta sammanhang betraktas som cisterner i mark.

Cisterner inomhus där alla sidor är inspekterbara och där ledningarna ligger fritt kontrollerbara (det vill säga inte ingjutna i till exempel golvet) omfattas inte av informationsplikten.

Cisterner och rörledningar ska alltid vara certifierade och de flesta cisterner ska dessutom genomgå en installationskontroll utförd av ett ackrediterat kontrollföretag.

Befintliga cisterner - återkommande kontroller

Kopia på periodiska kontroller som utförts enligt föreskrifter meddelade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ges in till miljö- och byggnadsnämnden.

Särskilda regler inom vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområden ska alla cisterner som är större än 250 liter kontrollbesiktigas. Besiktningsintervallen är tätare än normalt och högre krav ställs på säkerhetsåtgärder i form av invallningar med mera för att säkerställa att eventuella läckage inte kan nå ut i miljön. Skylt ska finnas som informerar om att cisternen är uppställd inom ett vattenskyddsområde.

Den som inom ett och samma vattenskyddsområde under minst fem dagar under en sammanhängande trettiodagarsperiod avser att hantera mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor i lösa behållare ska senast fyra veckor innan den första hanteringen inleds skriftligen informera tillsynsmyndigheten.

I Tanums kommun finns vattenskyddsområden runt vattentäkterna Nedre Bolsjön, Klageröd och Lur.

Revisionskontroll

Om anordningen genomgått omfattande reparation, har skadats, har fått ändrade driftsförhållandena eller installerats på ny plats ska en revisionskontroll göras.

Flyttning inom gården av gårdscistern som inte är ansluten till ledningar räknas normalt inte som installation, och medför därför inte krav på revisionskontroll.

Med undantag för inomhuscisterner ska en kopia av kontrollrapporten skickas till miljö- och byggnadsnämnden.

Vem får göra kontrollerna?

Kontrollen måste göras av ett företag som är godkänt för att genomföra kontrollerna, det vill säga av ett ackrediterat kontrollorgan. Uppgift om vilka företag som är ackrediterade kan man få hos SWEDAC på telefon 0771-99 09 00eller på deras webbplats www.swedac.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Klicka "Sök ackrediterade organ?".

Allmän information om miljöskydd vid cisterner

Där förvaring eller annan hantering av flytande kemikalier förekommer kan miljöeffekterna och saneringsbehovet bli omfattande vid spill och olyckshändelser. Det finns därför behov av att vidta vissa skyddsåtgärder för att undvika att brandfarliga vätskor eller andra kemikalier når omgivande mark och vattendrag. Här är några exempel på viktiga skyddsåtgäder:

 • Cistern ska vara stadigt uppställd på en yta som bör vara tät. Med tät yta avses asfalt/betong eller motsvarande.
 • Droppskydd/spillplåtar ska finnas där spillrisk kan föreligga, till exempel vid tankningsplats för fordon. Där ska också finnas tillgång till absorptionsmedel för spill.
 • Slangbrottsventil bör finnas vid tankningsplats för fordon.
 • Påkörningsskydd ska finnas om det finns risk för påkörning.
 • Godkänt elektroniskt överfyllnadsskydd ska finnas.
 • Möjlighet till nivåkontroll ska finnas.
 • Tankens avluftning ska vara dimensionerad så att det inte finns risk för skadligt övertryck i samband med påfyllning.
 • För att undvika felaktiga påfyllningar ska det finnas en tydlig skylt som anger fastighetsbeteckning, cisternens volym och vilken produkt den är avsedd för.
 • Invallning krävs inom vattenskyddsområden samt för cisterner där placering eller innehåll innebär särskilda risker.
 • Rörledningar och slangledningar som är anslutna till cisterner ska vara dubbelmantlade eller ha ett annat sekundärt skydd om de ligger inom ett vattenskyddsområde. Sekundärt skydd ska kontrolleras.
 • Läckagelarm (vid särskilt känslig omgivning eller farliga kemikalier).

Ansvar

Miljöbalkens bestämmelser ligger till grund för vilka skyddsåtgärder som behövs. Var och en som förvarar en kemisk produkt är skyldig att följa gällande regler och ansvarar för att bedöma och tillse att tillräckliga skyddsåtgärder är ordnade. Vid ett utsläpp riskerar annars den ansvarige att dömas för miljöbrott.

Cistern som tas ur bruk

Om du har en cistern för olja eller diesel som inte längre ska användas är det viktigt att se till att cisternen blir tömd och rengjord. Det är också mycket viktigt att ta bort påfyllningsröret så att påfyllning inte kan ske av misstag. Det är lämpligt att låta ett ackrediterat besiktningsföretag utföra tömning och rengöring då detta normalt kräver nedstigning i tanken, vilket är riskfyllt.

Om cisternen inte ska användas mer ska den i normalfallet avlägsnas och lämnas då till självkostnadspris på Tyft Återvinningscentral. Tanken kan antingen skäras i delar eller lämnas hel. Observera att transport av en icke rengjord tank innebär transport av farligt avfall för vilket särskilda regler gäller.

När en cistern tas ur bruk ska detta anmälas till miljöavdelningen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede