Förorenade områden

Giftfri miljö mål för arbetet

Miljö- och byggnadsnämnden har 2012-01-31 antagit en handlingsplan för arbetet med förorenade områden i kommunen. Syftet är att öka förutsättningarna att nå det nationella miljömålet Giftfri miljö.

Handlingsplanens mål är bland annat att öka kunskapen om var i kommunen de förorenade områdena finns, bedöma riskerna för varje område och prioritera tillsynsarbetet.

Miljömålet Giftfri miljö är ett av de viktigaste miljömålen i arbetet med förorenade områden. Miljömålet innebär att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Ett av delmålen är att alla förorenade områden ska identifieras och åtgärdas.

Vid nedläggning av miljöfarliga verksamheter eller där det finns risk för påverkan på människors hälsa eller miljön kräver vi utredning och eventuell efterbehandling (sanering). Vi prioriterar områden med störst risker för hälsa eller miljö, misstänkta eller konstaterade. Tillsyn och krav aktualiseras inte enbart på grund av exempelvis en fastighetsförsäljning.

Miljö- och byggnadsnämnden har 2012-01-31 antagit en handlingsplan för arbetet med förorenade områden i kommunen. Syftet är att öka förutsättningarna att nå det nationella miljömålet Giftfri miljö.

Handlingsplanens mål är bland annat att öka kunskapen om var i kommunen de förorenade områdena finns, bedöma riskerna för varje område och prioritera tillsynsarbetet.

Vad är ett förorenat område?

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. Ett förorenat område kan vara en byggnad, grundvatten, ytvatten eller sediment. Se vidare under Information om förorenade områden.

Det beräknas finnas tiotusentals förorenade områden i Sverige. Det beror främst på att människan under industrialismens början och en lång tid därefter gjorde sig av med restprodukter och föroreningar på det enklaste sättet: Ut i vattendragen eller marken. Därför finns det nu mark, havs- och sjösediment som är förorenade av giftiga ämnen.

Numera hanterar vi avfall och kemikalier på betydligt försiktigare sätt. Idag är det mer användningen än tillverkningen av industriprodukterna som skapar miljöproblem.

Kan sippra ut eller spridas vid byggnation

Föroreningarna i marken blir ofta kvar där och i sedimenten under lång tid. Om vi inte gör något åt dem finns det risk för att de sakta sipprar ut i grundvatten och vattendrag. Det är en långsam spridning som påverkas av nederbörd, grundvattenrörelser och biologiska processer. På sin väg kan föroreningarna nå brunnar och vattentäkter eller spridas via upptag i växter och djur.

Mänskliga aktiviteter, som väg- och bostadsbyggen, kan sprida föroreningar som dittills har legat ganska stilla. För att vi och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam miljö räcker det inte med att åtgärda dagens utsläpp. Vi måste också ta hand om gamla miljöskador.

Hantering av förorenade områden regleras i lag

Miljölagstiftningen anger hur förorenade områden ska hanteras, från skyldigheten att rapportera upptäckt till ansvaret för sanering.

Om inte lagstiftning efterlevs ses det som miljöbrott, som kan leda till åtal. Information om lagar och förordningar som gäller för förorenade områden finns här.

Länkar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede