Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Tanums kommun

Inledande bestämmelser

1 § Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Avloppsanordningar och toaletter

2 § Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs
1. tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden för inrättande av avloppsanordningar till vilka vattentoaletter skall anslutas,
2. tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden för anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

3 §
Utöver de krav på tillstånd som ställs enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs i Tanums kommun även tillstånd för inrättande av annan avloppsanordning (t ex bad-, disk- och tvättavlopp) än vad som avses i 2 §, punkt 1, inom detaljplanelagt område eller område med områdesbestämmelser, samt inom område som omfattas av strandskydd enligt miljöbalken.

4 § Utöver de krav på tillstånd som ställs enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs i Tanums kommun även tillstånd för inrättande av annan toalett  (t ex förmultningstoalett, multrum, utedass m fl) än vad som avses i 2 §, punkt 2, inom detaljplanelagt område eller område med områdesbestämmelser.

5 § Enligt 13 och 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden
1. inrätta annan avloppsanordning (t ex bad-, disk- och tvättavlopp, förmultningstoalett, multrum, utedass m fl) inom andra områden än de som anges i 3 §,
2. ändra sådana avloppsanordningar som avses i 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

6 § Förbud mot anslutning av vattentoalett till sluten tank gäller inom hela kommunen. Förbudet gäller inte anslutning av extremt snålspolande toalett till sluten tank där spolmängden i genomsnitt är max 1 liter per spolning.

Djurhållning

7 § Inom område med detaljplan eller område med områdesbestämmelser får inte utan Miljö- och byggnadsnämndens tillstånd hållas
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
3. orm.

Spridning av gödsel

8 § Spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet får inte ske inom detaljplanelagt område eller område med områdesbestämmelser utan tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.

Utan hinder av första stycket får mindre mängder naturgödsel användas i trädgård.

Skydd för yt- och grundvatten

9 § Inom detaljplanelagt område eller område med områdesbestämmelser får inrättande av enskilda avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska anslutas ej ske. Detta gäller ej vid anslutning till  kommunalt avlopp eller då anslutning kan ske till en godkänd avloppsanläggning för området.

10 § För att undvika förorening av yt- och grundvatten bör tvätt av motorfordon ske i för ändamålet avsedd anläggning eller på gräsmatta eller annan yta som förmår att fånga upp tvättvattnet utan att det rinner till dike, vattendrag eller gatubrunn.
Tvätt av motorfordon bör ej ske
1. på hårdgjorda ytor (belagda med asfalt eller betong) inom områden som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, där tvättvattnet utan föregående oljeavskiljning avleds till dagvattensystem, sjö, vattendrag eller havsmiljön, samt
2. inom 50 m från strandlinje utgående från högvattennivå vid hav, sjö eller vattendrag.

11 § Uppställning för campingändamål av husvagn, husbil eller annat motorfordon får utan Miljö- och byggnadsnämndens tillstånd inte ske i området kring Ranebo Friluftsgård, inom vattenskyddsområdet för Nedre Bolsjön, med undantag av område som reserverats för Kultur- och fritidsnämndens verksamhet enligt bilagda karta.

Tomgångskörning

12 § Tomgångskörning med motordrivet fordon får ske i högst en minut.
Detta gäller inte:
- om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t ex i trafikkö,
- om motorn hålls igång för att, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Småskalig eldning med fasta biobränslen

13 § Med småskalig eldning med fasta biobränslen menas eldning med ved, pellets, briketter, flis eller andra liknande fasta biobränslen i eldningsanläggningar med en totalt installerad tillförd effekt mindre än 500 kW, och i syfte att värma upp luft och/eller vatten i en eller flera bostäder.

Bränslekvalitet

Ved och annat bränsle skall vara torrt med en högsta fukthalt på 25 procent om inte anläggningens konstruktion och förbränningsteknik är avsedd för annat. Vid upptändning i samband med vedeldning bör inomhustorkad finhuggen ved användas om inte annan anordning används som ger en ännu kortare upptändningsfas.

Pellets/briketter som eldas i villapannor bör uppfylla kraven enligt svensk standard (SS 18 71 20).

Vid pelletseldning skall bränslet vara anpassat till den aktuella pelletsbrännaren, särskilt med avseende på storlek och askhalt.

Material, som inte är avsett som bränsle eller tillverkat av avfall och dylikt, förutom rent obehandlat träavfall, får ej eldas.

Eldningsteknik

All eldning skall ske med god lufttillförsel och under hög temperatur så att en så fullständig förbränning som möjligt erhålles. Så kallad pyreldning skall ej ske.

Hänsyn till närboende

Vid all fastbränsleeldning ska stor hänsyn tas till närboende som kan utsättas för olägenhet av rök från eldningen. Eldningen ska i så stor utsträckning som möjligt anpassas till väderleksförhållanden och tider så att olägenheter av röken minimeras.

Eldningsanläggningar som inte är avsedda som huvudsaklig värmekälla, som kakelugnar, kaminer, öppna spisar eller liknande, bör inte eldas alls när väderleksförhållandena är sådana att risken är stor för att närboende kommer att utsättas för olägenheter om eldning sker.

Eldning av trädgårdsavfall

14 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser får endast ske på sådant sätt att olägenheter för närboende inte uppkommer. Eldning får aldrig ske i strid mot Lag om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten bör alltid kontaktas innan eldning påbörjas.

All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet.

Bränning av halm och hö

15 § Den som bränner halm eller hö på åker- eller betesmark har skyldighet att iakttaga erforderlig försiktighet för att ej orsaka olägenhet för människors hälsa. Bränning av halm eller hö får ej ske när vinden ligger mot bostadsbebyggelse eller i övrigt när risk föreligger att rök från förbränningen tränger in i bostäder.

Eldning får ej ske i strid mot Lag om skydd mot olyckor. Eldning av balplast får ej ske. Räddningstjänsten bör alltid kontaktas innan eldning påbörjas.

Ansökan och anmälan

16 § Enligt 46 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen, vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

Ansökan/anmälan ska vara inlämnad senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas.

Straffbestämmelser

17 § Bestämmelser om påföljder av att bryta mot bestämmelserna i dessa föreskrifter finns i 29 kap. miljöbalken (1998:808).

Dispens

18 § Miljö- och byggnadsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt 6 §, 9 §, 12-15 §§ i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgifter

19 § Miljö- och byggnadsnämnden får enligt 27 kap. 1§ miljöbalken ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan, samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Ikraftträdande

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft 2005-07-01 och ska tillämpas på ärenden som har inletts från och med denna dag. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som inletts före detta datum.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede