Värmepumpar

Anmäl i god tid!

Funderar du på att installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten? Då ska du anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälningsblanketten finner du här. Det går också att hämta blanketten hos kommunens kundcenter eller miljöavdelningen.

Anmälan ska lämnas in i god tid innan installationen påbörjas. Påbörja inte installationsarbetet förrän du fått ett beslut på din anmälan!

Om du ska installera en luftvärmepump behöver du inte anmäla det. Luftvärmepumpar kan ge upphov till buller, både inom- och utomhus. Det är därför viktigt att aggregatet placeras på lämpligt ställe och att installationen utförs på ett korrekt sätt, för att minska riskerna för att du och dina grannar ska bli störda.

Ansvar för miljöeffekter

Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i omgivningen. Detta kan i sin tur leda till krav på åtgärder och skadestånd från kringboende. Det är du som sökande, vanligen fastighetsägaren, som ansvarar för att det inte uppstår några oönskade miljöeffekter i samband med installationen.

Bergvärme

En bergvärmepump hämtar värme från berggrunden genom en kollektor (slang) i borrhål. Tänk på att göra en slangkarta så att du i framtiden kan gräva utan att skada värmepumpsanläggningen.

Placering av borrhål

Avståndet mellan två borrhål bör vara minst 20 meter. Skyddsavståndet finns för att undvika energiförluster i närliggande energibrunnar.

Borrhål bör alltid placeras så långt som möjligt från fastighetsgräns mot granne.  Det bör alltid vara minst 10 meter mellan borrhålet och fastighetsgränsen. Om detta inte är möjligt krävs grannens skriftliga medgivande till placeringen av borrhålet. Medgivande krävs bland annat för att borrhålet kan påverka grannens framtida möjligheter att placera en värmepumpsanläggning.

Avståndet mellan energibrunn och dricksvattentäkt bör vara minst 30 meter. Du behöver redovisa alla vattentäkter inom 200 meter från borrhålet på en situationsplan/karta. Tänk på att det kan finnas enskilda vattentäkter även inom verksamhetsområde för kommunalt VA!

Man bör heller inte heller borra närmare än 30-50 meter från en infiltrationsbädd för enskild avloppsanläggning. Skälet är risk för att förorena grundvattnet med bakterier och virus.

Viktigt med rätt hantering av borrkax och borrvatten

Det avfall som uppkommer vid borrning i berg kallas för borrkax och är ett finkornigt bergartsmaterial. Det uppstår stora mängder borrkax (slam) och vatten vid borrning och det behöver tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Slammet/borrkaxet kan sätta igen dagvattenledningar, störa biologiskt liv i känsliga vattendrag och andra recipienter, sätta igen dräneringsledningar med mera.

Borrvattnet bör gå till minst en container där slammet får sjunka till bottnen. Därefter kan vattnet i första hand släppas ut på en grönyta eller en grusplan.

Vatten som uppkommer vid borrning får inte ledas till dagvattenledningar utan tillstånd från VA-avdelningen.  För att få tillstånd krävs det att borrvattnet ska ha passerat minst en container för sedimentering. Det är inte tillåtet att leda vattnet till spilledningar.

Borrkaxet bör tas om hand på lämpligt sätt. Det kan till exempel användas som jordförbättrare i den egna trädgården.

Brunnsprotokoll

Kontrollera gärna att din brunnsborrare rapporterar in din energibrunn till myndigheten SGU (Sveriges geologiska undersökning). Brunnsborraren är alltid skyldig att rapportera nya energi- och dricksvattenbrunnar till SGU (enligt lagen om uppgiftsskyldighet SFS 1975:424 och SFS 1985:245).

Här kan du läsa mer om att tänka på vid installation av bergvärme Pdf, 75.5 kB, öppnas i nytt fönster. och Skyddsföreskrifter vid installation av bergvärme inom vattenskyddsområde Pdf, 119.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Ytjordvärme

Jordvärmepumpen fungerar i princip likadant som en bergvärmepump. Skillnaden är varifrån pumpen tar värmen. Jordvärmepumpen har en slinga nedgrävd i marken. Slingan bör ligga på cirka 0,9-1,5 meters djup och inte tätare än 1,5 meter.

Avståndet till närmaste dricksvattentäkt bör vara minst 20 meter. Kollektorslangen bör placeras så långt som möjligt ifrån fastighetsgräns.

Tänk på att göra en slangkarta så att du i framtiden kan gräva utan att skada värmepumpsanläggningen.

Här kan du läsa mer om att tänka på vid installation av jordvärme Pdf, 66.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Avgift

För handläggning av anmälan om installation av värmepumpsanläggning uttas en avgift enligt en taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

Mer information

Har du frågor om anmälan om installation av värmepumpsanläggning är du välkommen att kontakta miljöavdelningen. Du kan även kontakta Tanums kommuns energi- och klimatrådgivare Pål Kindblom 0522-69 73 19, eller Eva Ginstrup 0522-69 63 54, de finns även på e-postadress energiradgivning@uddevalla.se

Länkar

Branschorganisationer

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede