Folkhälsa

Folkhälsorådets logotype

Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

En god folkhälsa innebär att människor mår så bra som möjligt och samtidigt som hälsan är jämlikt fördelad som bland olika grupper i samhället. Generellt har folkhälsan och hälsoutvecklingen utvecklats positivt i Sverige. Men förutsättningarna för en god hälsoutveckling fördelar sig olika hos befolkningen både med geografiska och sociala skillnader.

Vad påverkar folkhälsan?

Det är flertal faktorer som påverkar människors hälsa. Hur kommunen väljer att arbeta med bostadsområden, vägar, kollektivtrafik, omsorg, vatten och avlopp, miljö och natur har betydelse för hälsan. Likaså möjligheter till utbildning, arbete, sociala relationer och medborgarinflytande.

Folkhälsoarbetet är ett gemensamt ansvar och bygger på insatser samt deltagande från flera olika sektorer i samhället. Samverkan och samarbete mellan kommunens förvaltningar, primärvården, tandvården, föreningar och flera andra aktörer är därför viktigt.

Så arbetar Tanums kommun med folkhälsa

Tanums kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd norra har, genom folkhälsoavtal, kommit överens om att samverka i syfte att stärka och utveckla kommunbefolkningens hälsa. Till avtalet finns vidare en budget som är avsett till folkhälsoarbetet.

I Tanums kommun finns ett Folkhälsoråd som består av politiker och tjänstepersoner från alla kommunala nämnder, kommunstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvården och tandvården.

Folkhälsorådets arbete utgår från Folkhälsoplanen 2020, som till största delen har ett hälsofrämjande perspektiv, vilket innebär att förstärka det friska hos människan och i samhället. Planen syftar även till en preventiv, förebyggande inriktning som har sin utgångspunkt i att identifiera riskfaktorer som leder till ohälsa.

Känsla av sammanhang, KASAM, är ett centralt begrepp och ska genomsyra verksamheten. Det betyder att vi ska verka för att människor förstår den situation man lever i och känner att man kan påverka den, har tillit till sig själv och andra samt uppfattar livet som meningsfullt.

Bra länkar:

Vi tar gärna emot idéer, synpunkter men även om du har frågor.

Hör av dig till Louise Thunström, ordförande, 0525-181 06, louise.thunstrom@tanum.se.

Lillan Fahlstedt, folkhälsostrateg och sekreterare, adress Tanums kommun, Folkhälsorådet, 457 81 Tanumshede, 0525-185 13, fax 0525-183 00, lillan.fahlstedt@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Folkhälsorådet

0525-185 13

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede