Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Beslutade av kommunfullmäktige 2020-04-20, § 58

Tanums kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Tanums kommun skall upprätthållas.
 
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 Ordningslagen (OL) om inte annat anges.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: begravningsplatser, kyrkogårdar, anläggning för lek, idrott, anläggning för camping och friluftsliv samt badplatser.

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 3 kap 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 12 §, 14 § ska kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor med mera

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning, renovering av fastighet med mera

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning, renovering av fastighet eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Grävning/schaktning eller borrning på kommunens mark kräver tillstånd från kommunen.

Placering av byggnadsställning eller liknande på offentlig plats kräver tillstånd från polismyndigheten

Störande buller

7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar och andra anordningar

8 § Uppställning av container eller annan anordning på offentlig plats kräver tillstånd från polismyndigheten.

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller annan anordning, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller innehavarens namn, adress och telefonnummer.

Vid utplacering av containrar skall brandskyddsaspekter beaktas. Vidare skall hänsyn tas till framkomlighet för gång- och cykeltrafik.

Markiser, flaggor och skyltar med mera

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana eller brygga på lägre höjd än 2,50 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60 meter.

Affischering, trottoarpratare

10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på anslagstavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Det krävs inte tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Ansökan hos polismyndigheten krävs för så kallade gatupratare som placeras i gatumiljö på offentlig plats.

Högtalarutsändning

11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Insamling av pengar

12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol

13 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras, annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker, på offentlig plats i Grebbestad enligt kartbilaga 1 och i Fjällbacka enligt Grebbestad kartbilaga 1 och i Fjällbacka kartbilaga 2. Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ambulerande försäljning

14 § Ambulerande försäljning kräver tillstånd från polismyndigheten inom områden i Grebbestad kartbilaga 1 och i Fjällbacka kartbilaga 2. Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på annans tillstånd och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen

Camping

15 § Camping får inte ske på offentlig plats enligt OL (ordningslagen) 1 kap 2 § pkt 1, 2 och 4. Husbilscamping får förekomma på särskild anvisad plats.

Hundar

16 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för person med funktionsvariation eller för polishund i tjänst.

17 § Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: idrottsanläggning, park och plantering under tiden 1 april-30 september. Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnat område. När en hund inte hålls kopplad på offentlig plats skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar får inte vistas på begravningsplatser, kyrkogårdar, anläggningar för lek och idrott eller på badplatser. Förbudet för hundar att vistas på badplatser gäller under perioden 1 juni-31 augusti varje år.
 
18 § På offentlig plats och inom områden som jämställs med offentlig plats enligt § 3, samt områden enligt bilaga 3, 4, 7, 8, 9 och 10 Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster. skall föroreningar efter hundar plockas upp.

Ridning, löpning och cykelåkning

19 § Ridning och cykelåkning får inte ske i motionsspår markerade på kartbilaga 3-6 Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.. Ridning, löpning och cykelåkning är förbjudet i anlagda skidspår markerade på kartbilaga 3-6 Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.. Hästar får inte vistas på badplatser under perioden 1 maj-31 augusti årligen.

Skjutning med eldvapen, fyrverkerier med mera

20 § Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen, raketer och fyrverkerier får inte användas på samtliga platser som är eller jämställs med offentlig plats.

Växtlighet från tomt

21 §

Fastighetsägare skall tillse att vegetation från egen fastighet ej begränsar framkomlighet och sikt på gångbana eller körbana utanför fastigheten.

Hörntomt: Växtligheten får inte vara högre än 70 cm över gatuplanet inom den så kallade sikttriangeln, vilket gäller 10 meter åt vartdera hållet från gatukorsning.

Utfart mot gata: Växtligheten får inte vara högre än 70 cm över gatuplanet 2,5 meter åt varje håll från utfarten.

Tomt intill gatan: Växtlighet på tomt får ej skjuta ut på lägre höjd över marken än 2,50 meter över gångbana, 3,20 meter över cykelbana och inte lägre än 4,60 meter över körbana.

Nedskräpning

22 § Ballonguppsläpp, uppsläpp av papperslyktor (khom-loy) och användning av konfettikanoner eller liknande är inte tillåtet på offentlig plats.

Adressnummerskyltar

23 § Fastighetsägaren till varje bebyggd fastighet som tilldelats adressnummer är skyldig att anskaffa, uppsätta och bekosta adressnummerskylt.

Rökfria utomhusmiljöer

24 § Från och med 1 juli 2019 gäller ny tobakslag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om rökfria miljöer, lokaler och utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

Avgifter för att använda offentlig plats

25 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

26 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 §, 15 §, 17-20 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen (1993:1617) finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede