Omsorg & stöd

Omsorgsförvaltningen är ansvarig för:

  • socialtjänst
  • funktionshinderverksamhet
  • kommunal primärvård

Förvaltningen ansvarar också för handläggning av färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag samt delar av kommunens integrations- och flyktingverksamhet. Den kommungemensamma måltidsverksamheten tillhör också omsorgsförvaltningen.

Ansvaret är uppdelat i fem huvudsakliga verksamhetsområden och vi ger förslag på länkar till några sidor som finns under denna rubrik:

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen ger stödinsatser åt barn, unga och vuxna. Stödet innefattar även insatser till personer med beroendeproblematik, behov av ekonomiskt bistånd och familjerätt. Arbetet styrs till största delen av socialtjänstlagen.

Integrations- och flyktingverksamhet

Integrations- och flyktingverksamheten ansvarar för mottagandet och integration av nyanlända under etableringsperioden, såväl vuxna som familjer och barn. Arbetet styrs i första hand av socialtjänstlagen och lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Funktionshinderverksamhet

Funktionshinderverksamheten ger stödinsatser till personer som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer. Verksamheten ansvarar för att tillgodose behovet av gruppbostäder och servicebostäder. Daglig verksamhet, daglig sysselsättning och boendestöd är också insatser inom verksamheten. Arbetet styrs i första hand av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ger stödinsatser till äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Verksamheten inriktar sig i första hand på insatser i det ordinära boendet, det vill säga hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och korttidsboende. Utöver detta finns också äldreboenden på fem platser i kommunen. Den kommunala primärvården, färdtjänst och handläggning av bostadsanpassningsbidrag samt anhörigstöd är också organisatoriskt kopplade till verksamhetsområdet äldreomsorg. Arbetet styrs i första hand av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, men också av färdtjänstlagstiftningen och lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Måltidsverksamhet

Måltidsverksamheten är kommungemensam och ansvarar för att tillaga och servera mat till äldreomsorg, funktionshinderverksamhet, skola och förskolor.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00
E-post: on.diarium@tanum.se

Postadress:

Omsorgsförvaltningen
457 81 Tanumshede

Besöksadress:

Kommunhuset Apoteksvägen 6, Tanumshede

Omsorgsnämndens ordförande
Birgitta Nilsson
0525-182 04
birgitta.nilsson@tanum.se

Förvaltningschef
Tone Brage
0525-181 55
tone.brage@tanum.se