Invandring och integration

Tanums kommun har i uppgift att ge stöd och information till nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd samt anhöriga till en flykting eller skyddsbehövande. Kommunens uppgift är att skapa förutsättningar för individerna att bli delaktiga i det svenska samhället. Vi hjälper exempelvis till i frågor som rör bostad, förskola, skola och ekonomiskt stöd. Kommunen ger undervisning i svenska för invandrare (SFI) och bidrar med information om hur samhället fungerar.

Kommunen arbetar för att nyanlända ska få en god förståelse för det svenska samhället och bli delaktiga invånare. I samverkan med berörda parter verkar vi för att göra det möjligt för nyanlända att få sysselsättning och egen försörjning.

Flykting- och integrationsenheten ansvarar för själva mottagandet, ger stöd och information under den första tiden, stimulerar utvecklingen av integrationsfrämjande aktiviteter i samarbete med relevanta aktörer. Enhetens målsättning är att den nyanlände ska få en så effektiv och bra introduktion som möjligt i Tanums kommun.

Arbetsförmedlingen och etableringstiden

Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret för mottagandet av nyanlända under introduktionstiden vad gäller arbete och utbildning. Det gäller de två första åren efter att en person beviljats uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande. Arbetsförmedlingens etableringshandläggare finns på Arbetsförmedlingen i Strömstad eller Uddevalla och ansvarar bland annat för att en etableringsplan upprättas.

Kommunen har en handlingsplan för flyktingmottagande och integration

Ett bra mottagande kräver en förvaltningsövergripande samverkan. Det innebär också nära samverkan med externa aktörer så som Migrationsverket, Arbetsförmedlingen med flera. Kommunen har därför upprättat en förvaltningsövergripande handlingsplan som ska vara vägledande i kommunens arbete att skapa förutsättningar för nyanlända att bli delaktiga invånare i Tanums kommun. Handlingsplanen säger bland annat att kommunen ska:

  • Ha ett tydligt fokus på integration och inkludering.
  • Främja förvaltningsövergripande samverkan samt nära samverkan med externa aktörer så som Migrationsverket, Arbetsförmedlingen med flera.
  • Tillhandahålla språkundervisning som bidrar till att underlätta snabb integration, inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta studier.
  • Uppmuntra den egna organisationen och andra offentliga myndigheter, privata företag, föreningar med flera att ta tillvara den kompetens som finns bland nya kommuninvånare.
  • Skapa förutsättningar för civilsamhället att arbeta med integrationsfrämjande insatser.
  • Skapa förutsättningar för möten mellan kommuninvånare med olika bakgrund och erfarenheter, bland annat genom mötesplatser.

Vad betyder begreppen?

En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.

En utländsk medborgare som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl enligt Genève-konventionen.

Enligt svensk lag kan även andra personer än de som är flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention behöva skydd och de kan därför få uppehållstillstånd i Sverige. Skyddsbehövande delas in i två grupper — alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande. Se Alternativt skyddsbehövande och Övriga skyddsbehövande.

Alternativt skyddsbehövande är en person: — som riskerar att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller — som civilperson löper stor risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Övrigt skyddsbehövande är en person som: — behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller — känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet, eller — inte kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof.

Nyanländ är allmänt en asylsökande som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Enligt skollagen är nyanlända ett vidare begrepp. Det omfattar alla elever som bott utomlands de senaste fyra åren oavsett om de är asylsökande eller har uppehållstillstånd av andra skäl.

Ensamkommande barn eller ungdom är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.

En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge individen är bosatt i Sverige.

Ett uppehållstillstånd som bara gäller för en viss tid. Jämför med Permanent uppehållstillstånd.

Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. Jämför med Flykting och Asylsökande.

Inresta anhöriga till asylsökande avser personer som fått uppehållstillstånd grundat på anknytning till en asylsökande som beviljats uppehållstillstånd och som sedan återförenas med make/maka/föräldrar/barn i Sverige.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Flykting- och integrations-
enheten

0525-180 00

Telefontid:

Måndag-fredag 9.00-10.00

Du kan även boka tid via e-post:
linnea.grahn@tanum.se

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 31 Tanumshede
Vägbeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.