Fritidshemmet

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för skolbarn till och med vårterminen det år de fyller 13, under den skolfria delen av dagen samt alla lov.

Det är en frivillig verksamhet och erbjuds barn till föräldrar som arbetar eller studerar. Verksamheten är avgiftsbelagd.

I anslutning till alla F-6 skolor finns fritidshem och öppethållandet varierar efter föräldrarnas behov mellan kl 6.30 och 18.30. Om det finns behov av fritids som går utöver de ordinarie öppettiderna kontaktas rektor, som då får kännedom om behovet och ser över möjligheten att tillgodose behovet. 

På fritidshemmet serveras frukost och mellanmål samt under skollov även lunch.

I enlighet med skollagen är fritidshemmets uppgift att komplettera utbildningen i skolan. Fritidshemmet ska stimulera elvernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. En del elever i lågstadiet omfattas av samlad skoldag där fritidshemmets personal och verksamhet stöttar upp under den gemensamma schematiden.

I fritidshemmen arbetar fritidspedagoger, lärare, förskollärare och barnskötare.

Verksamheten bygger på att elevers utveckling och lärande sker hela tiden och i alla sammanhang. På fritidshemmet sker detta till stor del genom lek.

Det pedagogiska arbetet utgår från målen i Läroplan för grundskolan och fritidshemmet (Lgr22).

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede